Etiketler

, ,

bosanma-davasi-ese-hakaret-ve-beddua-etmek
Antalya Boşanma Avukatı


Boşanma Davası- Eşe Hakaret ve Beddua Etmek

Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verildiği – Erkeğin Kadına Hakaret ve Beddua Etmesi Nedeniyle Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Davacı Erkeğin Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğu/Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edileceği

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/9457
K. 2016/248
T. 12.1.2016

• BOŞANMA ( Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verildiği – Erkeğin Kadına Hakaret ve Beddua Etmesi Nedeniyle Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Davacı Erkeğin Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğu/Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edileceği)

• EŞE HAKARET VE BEDDUA ETMEK ( Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Boşanmaya Karar Verildiği – Erkeğin Kadına Hakaret ve Beddua Etmesi Nedeniyle Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Davacı Erkeğin Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )

• NAFAKADA GELECEK YILLARDAKİ ARTIŞ ORANI ( Boşanma Davasında Kadının Belirlenmesi Yönünde Açık Talebi Olmasına Rağmen Bu Talep Hakkında Olumlu-Olumsuz Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
4721/m.166, 174, 175

ÖZET : Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, davalı-davacı erkeğin davacı-davalı kadına hakaret ve beddua ettiğe de anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü ve davacı-davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir.
Davacı-davalı kadının nafakalara gelecek yıllardaki artış oranının belirlenmesi yönünde açık talebi olmasına rağmen bu talep hakkında olumlu-olumsuz karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından tarafından erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminatların reddi, nafakaların miktarı ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 12.1.2016 günü temyiz eden davacı-davalı vekili geldi. Karşı taraf davalı-davacı ve vekilleri gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, davalı-davacı erkeğin davacı-davalı kadına hakaret ve beddua ettiğe de anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Davacı-davalı kadının da kusuru gerçekleştiğine göre, erkeğin boşanma davasının kabulü sonucu itibarıyla doğru olduğundan, davacı-davalı kadının bu yöne dair temyiz itirazlarının reddi ile boşanmaya dair hükmün kusura dair gerekçesi değiştirilmek sureti ile onanmasına karar verilmesi gerekmiş ( HUMK m. 438/ son ) ve aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- )Yukarıda l. bentte açıklandığı gibi, boşanmaya neden olan olaylarda davalı-davacı erkek kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğundan, davacı-davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ( TMK m. 174/1-2 ) takdiri gerekirken, bu taleplerin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- )Davacı-davalı kadının nafakalara gelecek yıllardaki artış oranının belirlenmesi yönünde açık talebi olmasına rağmen bu talep hakkında olumlu-olumsuz karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda l.bentte gösterilen sebeple boşanma hükmünün kusura dair gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1350.00 TL. vekalet ücretinin …’ten alınıp …’ye verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

http://www.gunes-gunes.av.tr/haber/antalya-bosanma-avukati-bosanma-davasi

Kaynak: wwwkazancicom

Reklamlar